Retningslinjer for salg/køb i Morelgården:

(alle bestemmelser er udførligt beskrevet i vores vedtægter)

Hvem kan købe andelen?

Ifølge foreningens vedtægter har vi en rækkefølge for, hvem der får tilbudt at købe andelsbolig der er sat til salg. En grundig gennemgang af rækkefølgen kan læses i vedtægterne, her kommer den i en forenklet udgave:

1. Bytning, børn, forældre, bedsteforældre eller bofælle gennem mindst det seneste år.

2. Andelshavere opført efter anciennitet.

3. Sælger bedes være opmærksom på vedtægtens paragraf 13.2 C + D. Punktet beskriver, at bestyrelsen skal godkende køber og ved sit skøn lægge vægt på ny købers holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab samt, at den skal tilstræbe en aldersspredning i foreningen.

I forbindelse med salget af din andel skal der udarbejdes en el- og vvs attest samt en vurderingsrapport udarbejdet af autoriserede fagfolk, som bestyrelsen har udpeget.

Sælger kontakter el, VVS og vurderingsmand. Se navne og adresser på vores hjemmeside eller kontakt bestyrelsen.

Sælger skal også kontakte Vest Administration + bestyrelse og gøre opmærksom på at de ønsker at sælge.

El- og VVS attester sendes til sælger, som sørger for at videregive til vurderingsmand, bestyrelsen og Vest Administrationen. I forbindelse med syn og vurdering gøres der opmærksom på, hvilke fejl og mangler, der ufravigeligt skal bringes i orden. Det samme gælder for vurderingsrapporten som sendes til sælger for accept. Derefter til Vest Administration og bestyrelsen.

Faktura for syn og vurdering sendes direkte til Vest Administrationen, som betaler og derefter opkræver beløbet hos sælger, enten over boligafgiften eller modregner i afregning af købesummen. Sælger fastsætter prisen for andelsboligen efter modtagelse af el- og VVS tjek og vurderingsrapport. Den maksimale andelsværdi kan findes i seneste årsregnskab, hvorefter tillægges for forbedringer og løsøre og fratrækkes nedslag ved misligholdelse og ulovlige installationer.

Sælger meddeler den endelige salgspris til Vest Administrationen, således at andelen kan blive udbudt til salg til Morelgårdens andelshavere. Sælger kan selv skrive udbudspapirerne (bestyrelsen har en master), eller bestille denne ydelse hos administrator.

Udbud af andelen: Andelshavere skal have udleveret en salgsopstilling, og de har to uger (14 kalenderdage) til at beslutte , om de ønsker at købe andelen. Findes der ingen købere, skal andelshaveren selv finde en køber. Salget kan også gøres gennem en ejendomsmægler. Sælger eller ejendomsmægler foretager selv fremvisning af boligen, og står for kontakten med en eventuel køber.

Hvis sælger finder en køber til andelen, som vil betale en pris, der ligger under den først fremsatte salgspris: Andelshavere kan i forbindelse med den interne budrunde afgive bud under den udbudte pris, og får derved første ret over for købere udefra, som byder det samme, men andelshavere har ikke krav på at blive opfordret til at give fornyet bud.

Salget: Når køberen er fundet, skal sælger eller evt. ejendomsmægler give Vest Administrationen følgende oplysninger:

• Købers navn, adresse, telefon og e-mail
• Overtagelsesdag (enten d. 1. eller 15. i en måned)
• Aftalt pris + hvilke løsøre, som køber ønsker at overtage
• Andelsbevis sendes til Vest Administrationen i original form.

Bestyrelsen skal godkende køber som godkendes i forhold til foreningens vedtægter og salgsprisen. Når tilsagn er givet fra bestyrelsen, udfærdiger Vest Administrationen overdragelsesaftalen som sendes til sælger, som sørger for at den underskrives af sælger, køber og bestyrelsen.

Vest Administrationen skal have ovennævnte oplysninger senest 4 uger før overtagelsesdagen. Har du behov for at det skal gå hurtigere, tilbyder Vest Administration en ekspres løsning på 2 hverdage for udarbejdelse af overdragelsesaftalen mod et ekstra honorar. 

Indbetaling af købesummen til foreningens konto skal foretages 5 dage før overtagelsen.

Indbetaling og afregning af købesummen er grundigt beskrevet i overdragelsesaftalen, hvor der udarbejdes specifik opgørelse til både sælger og køber.

Sælger kontakter synsmanden (samme som ved indledende syn) for bestilling af tomt syn, Køber skal også deltage. Datoen skal ligge så tæt på overtagelsesdagen som muligt, gerne på selve overtagelsesdagen, da købers reklamationstid løber fra købers adgang til boligen (udlevering af nøgle). Køber skal altså gøres opmærksom på, at adgang til boligen før overtagelsen afkorter reklamationstiden i forhold til slutseddelens overtagelsesdato.

Mellem indledende syn og tomt syn kan sælger selv (efter aftale) sørge for udbedring af mangler og skader, og det gælder også skader, der ikke er nævnt i den første rapport, men som sælger bliver opmærksom på ved tømning af boligen.

Indsigelser fra køber skal sendes til sælger, Vest Administrationen og bestyrelsen senest 14 dage efter overtagelsesdagen.

Vest Administrationen tilbageholder 60.000 kr. af købesummen i 3 uger efter overtagelsesdagen, beløbet bliver tilbageholdt indtil sælger og køber er enige eller har indgået forlig om beløb for fejl og mangler.

Det er mest praktisk, at der forsøges mæglet uden voldgift, da det er en bekostelig affære. 

Særlige vilkår ved dødsbo: Køber er bekendt med ejendommens tilstand og er bekendt med, at sælger er et dødsbo, som ikke har beboet lejligheden, hvorfor andelslejligheden sælges uden ansvar af nogen art, både for skifteretten, arvingerne og bobestyreren, herunder – men ikke begrænset til – såvel faktiske som retlige mangler, dog bortset fra fuldstændig vanhjemmel.

Køber er derfor opfordret til grundigt at gennemgå ejendommen, andelslejligheden, ejendommens papirer og værdifastsættelsen af andelslejligheden.

Køber erklærer sig derfor indforstået med ikke senere at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende af nogen art, herunder – men ikke begrænset til – retten til afslag i købesummen, erstatning eller ophævelse, idet der ved prisfastsættelsen er taget hensyn til dette.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse omfatter hele andelslejligheden, herunder eventuelt medfølgende inventar af enhver art samt installationer og løsøre. Køber erklærer endvidere, at den aftalte købesum er fastsat under hensyntagen til ovenstående ansvarsfraskrivelsesklausul.

Ovenstående bevirker ingen ændringer i ufravigelige bestemmelser i forhold til andelsboligloven. Der tilbageholdes derfor ikke kr. 60.000,- og køber kan ikke gøre mangelindsigelser.

Redigeret november 2021