Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning.
  • Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
  • Forslag.
  • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
  • Valg.
  • Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.